Đảng ủy Bộ Tư pháp yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trong ngày làm việc

18/04/2013
Đảng ủy Bộ Tư pháp vừa có văn bản chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trong ngày làm việc theo tinh thần Chị thị số 02/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại văn bản này, Đảng ủy Bộ Tư pháp nhận định: “Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷ cương, kỷ luật công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc”.  Tiếp đó, ngày 25/3/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chỉ thị số 02/CT- BTP về việc cán bộ, công chức ngành Tư pháp không uống rượu bia trong ngày làm việc.

Để tiếp tục thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và phối hợp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ban thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần thực hiện nghiêm túc việc không uống rượu, bia trong ngày làm việc. Các Đảng bộ, chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Ban Nữ công cơ quan cần lãnh đạo đưa nội dung Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức ngành Tư pháp không uống rượu bia trong ngày làm việc là một trong những nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, tổ chức mình; đồng thời có cơ chế kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; uốn nắn, kiểm điểm, phê bình những cá nhân, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không thường xuyên ở đơn vị mình.

Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng yêu cầu cấp ủy các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ, bảo đảm giờ giấc làm việc và nâng cao  hiệu quả giờ làm việc, coi đây là một trong những nhiệm vụ và tiêu chí thi đua hàng năm của từng đơn vị, cá nhân.

Đảng ủy Bộ Tư pháp giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Đảng ủy Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện nội dung trên trong Đảng bộ. Các Đảng bộ, chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung trên trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với kết quả cao nhất và thường xuyên báo cáo về Ban thường vụ Đảng ủy.

Lan Phương