Nghiệm thu đề tài về cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng

01/09/2008
Nghiệm thu đề tài về cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng
Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ mang tên “Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam”.

Bà Đinh Thị Mai Phương - đại diện Ban Chủ nhiệm cho biết, báo cáo phúc trình của Đề tài có 4 chương giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất, kiến nghị. Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu do Thứ trưởng thường trực Hoàng Thế Liên làm Chủ tịch, đây là đề tài mang tính thời sự cao, có nhiều kết quả và đóng góp mới như làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về các yếu tố cấu thành của cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng; phân tích những bất cập, hạn chế của cơ chế ở Việt Nam hiện nay…, một số kiến nghị và đề xuất của Đề tài rất đáng được cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng tham khảo. Thứ trưởng Liên còn cho rằng, nếu gọt giũa được một số hạn chế liên quan đến cách lập luận, so sánh, Đề tài có thể nâng lên thành đề tài cấp Nhà nước. Kết quả, Đề tài được xếp loại xuất sắc với đa số phiếu của các thành viên trong Hội đồng.

(Hoàng Thư, ảnh Trung Dũng)