Bến Tre: Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

13/08/2013
Thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-BTP ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2003-2013 trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; ngày 9/8/2013, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 3723/KH-UBND tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, việc tổng kết sẽ tập trung vào 03 nội dung chính như sau:

Thứ nhất, đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2003 đến năm 2013; những hạn chế của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ hai, đánh giá về thực trạng triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; về cách thức triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; vai trò đầu mối của người làm công tác pháp chế; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khi rà soát, hệ thống hóa; sự phối hợp với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các công tác khác.

Thứ ba, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; qua đó làm rõ nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trên và nghiên cứu, đề xuất giải pháp hay, có hiệu quả để công tác này được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, Kế hoạch còn đánh giá và ghi nhận các tập thể, cá nhân đã có những thành tích trong việc triển khai toàn diện các mặt công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật để khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức thực hiện và nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre được triển khai và hoàn thành trước ngày 03/9/2013.

Huỳnh Nguyên - Sở Tư pháp Bến Tre