Thái Bình: Ban hành kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế

22/10/2012
Ngày 05/10/2012, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.

Theo Kế hoạch này việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; hàng năm có báo cáo sơ kết và đến quý II năm 2015 có tổng kết về công tác này; bảo đảm bí mật các thông tin về cá nhân; tôn trọng ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của người dân trong việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện đăng ký, không cưỡng ép, bắt buộc; Kết hợp việc rà soát, thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế với việc đăng ký nuôi con nuôi, không chờ rà soát xong mới đăng ký; việc rà soát, thống kê, đăng ký nuôi con nuôi thực tế phải bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo từng giai đoạn của Kế hoạch này và hoàn thành cơ bản công tác đăng ký nuôi con nuôi thực tế trước tháng 6/2015.

Việc rà soát, thống kê, đánh giá tình hình nuôi con nuôi thực tế phải được tiến hành ở cấp cơ sở, bắt đầu từ UBND cấp xã. Căn cứ kế hoạch của cơ quan cấp trên, UBND cấp xã phải có kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện việc rà soát, thống kê tình hình con nuôi thực tế đến từng thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn.

Kế hoạch cũng hướng dẫn lập hồ sơ đối với trường hợp có nhu cầu đăng ký nuôi con nuôi thực tế.

Trong trường hợp cha mẹ nuôi, con nuôi chưa có/không có nguyện vọng đăng ký, thì phải tôn trọng nguyện vọng của người dân mà không được ép buộc họ đăng ký. UBND cấp xã cần cử cán bộ gặp gỡ, tiếp xúc, tư vấn, tuyên truyền, giải thích cho cha mẹ nuôi, con nuôi nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của việc đăng ký nuôi con nuôi, đồng thời vận động người dân tự nguyện đăng ký nuôi con nuôi; không được công bố hoặc công khai thông tin về nuôi con nuôi thực tế của người dân, gây ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống bình thường của người dân.

UBND cấp xã tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau phát sinh trước ngày 01/01/2011.

Tô Hoàng