Khu vực Thi đua ĐBSCL: Tổ chức kiểm tra thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2012 tại Sở Tư pháp, Cục THADS 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang

11/05/2012
Ngày 10/5, Đoàn Kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2012 của Khu vực Thi đua (KVTĐ) đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm Trưởng và Phó Trưởng KVTĐ do Trưởng Đoàn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và 02 Phó Trưởng Đoàn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long và Cục trưởng Cục THADS tỉnh Trà Vinh đã làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra dự báo cáo là Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục THADS và Thường trực thi đua của Sở Tư pháp, Cục THADS 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang. Đồng chí Hoàng Kim Chiến, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh dự.

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch số 23/KH-KVTĐ.ĐBSCL ngày 17/4/2012 của Trưởng KVTĐ về kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Khu vực ĐBSCL, Đoàn Kiểm tra đã lần lượt nghe 6 đơn vị báo cáo, trực tiếp kiểm tra các văn bản và tìm hiểu thêm những kết quả nổi bật, cách làm cụ thể để giới thiệu, nhân rộng thực hiện hoặc nêu những khó khăn của đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ. Đoàn cũng đã ghi nhận phong trào thi đua Khu vực ĐBSCL được tổ chức, triển khai sớm, duy trì và phát triển đồng bộ, gắn với Chương trình công tác Bộ Tư pháp đã đề ra trong năm 2012. Cụ thể như: các Sở Tư pháp trong KVTĐ đã tích cực việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức phát động, đăng ký thi đua kịp thời, đúng quy định. Trong đó các Sở Tư pháp trong KVTĐ đã tập trung tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh hoàn thành và nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; hoàn thành tổng kết thi hành Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND năm 2004 và hoàn thành Tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh; chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật có nâng lên; Công tác THADS đã có chuyển biến tích cực; quản lý lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý; các hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả; trong đó 100% các tỉnh trong KVTĐ đã xã hội hóa lĩnh vực công chứng; duy trì tổ chức phỏng vấn liên về kết hôn có yếu tố nước ngoài. Công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ đã được bổ sung, kiện toàn. Việc thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ chỉ đạo, điều hành của đơn vị đã quan tâm, trang bị và thực hiện thông suốt... đã góp phần cho việc chỉ đạo, điều hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian. Hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng của các đơn vị thực hiện tốt. Tuy nhiên, một số Sở còn khó khăn về tổ chức, bộ máy, biên chế như Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chưa được chấp thuận tách Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ tư pháp; biên chế còn thiếu như Sở Tư pháp Bạc Liêu, Sở Tư pháp Hậu Giang. Các thành viên trong Đoàn đã thẳng thắn trao đổi, tìm biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Kết thúc đợt kiểm tra,, Đoàn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị được kiểm tra, trong đó mỗi tỉnh đều có cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên bên cạnh một số tỉnh còn gặp khó khăn về biên chế, kinh phí, cần tiếp tục có kiến nghị để địa phương quan tâm.

Thùy Trang - Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau