Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh

09/05/2012
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh năm 2012.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp; trọng tâm theo Công văn số 1600/BTP-VĐCXDPL ngày 02/3/2012 của Bộ Tư pháp về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2012; thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thường xuyên, toàn diện đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn; góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa ra các giải pháp bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình công tác chứng thực trong phạm vi phụ trách; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này kịp thời, đạt hiệu quả; Tổng hợp, báo cáo kết quả theo các nội dung nêu tại mục II và theo đúng thời hạn nêu tại mục IV Kế hoạch này; báo cáo đột xuất (nếu có). Đối với Sở Tư pháp, UBND tỉnh giao Sở có trách nhiệm thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong công tác chứng thực tại UBND các cấp; Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính thành lập Đoàn Kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật trong công tác chứng thực tại UBND các cấp trình UBND tỉnh; Tổng hợp kết quả theo dõi thi hành pháp luật đối với công tác chứng thực năm 2012 trên địa bàn tỉnh, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ trước ngày 30/11/2012. UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình thi hành pháp luật đối với công tác chứng thực năm 2012 gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/11/2012 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và Chính phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về việc theo dõi thi hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực chứng thực nói riêng.

Hải Dương