Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang: Kiến nghị xử lý 10 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2011

25/04/2012
Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ giúp HĐND, UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và văn bản có chứa QPPL ban hành năm 2011.

Qua rà soát 5.682 văn bản các loại đã thu thập được 56 văn bản QPPL (13 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 43 Quyết định của UBND tỉnh) và 06 văn bản hành chính cá biệt có chứa QPPL. Sau khi tiến hành tự kiểm tra các văn bản nêu trên cho thấy về cơ bản các văn bản QPPL được ban hành bảo đảm được tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL ở một số cơ quan, ban, ngành chưa được quan tâm thường xuyên; nhận thức về văn bản QPPL của một số lãnh đạo, công chức ở cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành văn bản còn chưa đầy đủ, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tham mưu soạn thảo có lúc còn chưa chặt chẽ; một số các cơ quan chủ trì soạn thảo chưa chú trọng đến các văn bản pháp luật quy định thẩm quyền chung... đã dẫn đến tình trạng một số văn bản QPPL ban hành có sai phạm. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã kiến nghị HĐND, UBND tỉnh xử lý 10 văn bản, trong đó huỷ bỏ 06 văn bản (gồm 05 văn bản hành chính cá biệt có chứa QPPL và 01 văn bản QPPL); bãi bỏ 02 văn bản QPPL; sửa đổi, bổ sung 01 văn bản QPPL và đính chính 01 văn bản QPPL.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản, Sở Tư pháp cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật của trung ương và địa phương về công tác văn bản; lựa chọn, bố trí những cán bộ có trình độ, năng lực, hiểu biết pháp luật làm công tác xây dựng, thẩm định văn bản; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn bản. Đặc biệt, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế ngành theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 14/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế./.

Việt Hà - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang