Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau: Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác thi đua khen thưởng năm 2012

23/04/2012
Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Chương trình công tác năm 2012 của Sở Tư pháp tỉnh, vừa qua, ngày 20/4/2012, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-STP về kiểm tra, thanh tra công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2012, như sau:

Mục đích của Kế hoạch nhằm kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương các đơn vị, cá nhân tổ chức triển khai, thực hiện tốt Luật TĐKT, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tư pháp về công tác TĐKT; đồng thời phát hiện, xử lý những vi phạm của các tập thể, cá nhân trong công tác TĐKT. Yêu cầu của việc kiểm tra, thanh tra phải được thực hiện khách quan, công bằng và nghiêm túc theo đúng quy định của Luật TĐKT và Luật Khiếu nại, tố cáo.

Các nội dung kiểm tra công tác TĐKT năm 2012: Trong năm tổ chức 02 cuộc kiểm tra đình kỳ và các cuộc đột xuất. Nội dung Kiểm tra đợt tháng 5 năm 2012 gồm: Kiểm tra việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan Luật TĐKT, các văn bản của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua của các đơn vị, nhất là việc tổng kết công tác thi hành Hiến pháp năm 1992; Tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh…. Kiểm tra việc phát huy vai trò ảnh hưởng của các điển hình tiên tiến các năm qua, của năm 2011 và việc xây dựng các gương điển hình tiên tiến năm 2012 ở các đơn vị; Kiểm tra hồ sơ và kết quả khen thưởng năm 2011; Kiểm tra hoạt động của Hội đồng TĐKT của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị (nếu có); Kiểm tra kết quả thông tin, báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2012. Nội dung kiểm tra đợt tháng 9/2012: Kiểm tra kết quả phong trào thi đua năm 2012 của các đơn vị; kết quả các hoạt động tiến tới tổ chức kỷ niệm 67 ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2012), kỷ niệm 67 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2012); Kiểm tra kết quả việc nhân rộng các điển hình tiên tiến của các đơn vị; việc thực hiện Quy chế dân chủ khi bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong công tác TĐKT; hoạt động của các phòng, trung tâm và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị (nếu có). Ngoài ra, Sở còn tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua, phát hiện những vướng mắc, hạn chế để tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Về nội dung thanh tra: Thanh tra các đơn vị, cá nhân có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác TĐKT (nếu có); Thanh tra đột xuất khi phát hiện đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực TĐKT hoặc theo yêu cầu chỉ đạo.

Thành phần Tổ Kiểm tra gồm: Thanh tra Sở, Thanh tra nhân dân, Văn phòng, một số lãnh đạo phòng, trung tâm, do Chánh Văn phòng Sở đề xuất và có quyết định riêng từng đợt kiểm tra.

Thời gian thực hiện: Tháng 4/2012, Sở ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra; Tổ Kiểm tra tổ chức kiểm tra 10/10 phòng, trung tâm thuộc Sở (từ ngày 20/4 đến 02/5/2012); tổng hợp báo cáo Hội đồng TĐKT Sở, làm cơ sở cho Sở báo cáo Bộ Tư pháp, Hội đồng TĐKT UBND tỉnh, Khu vực thi đua ĐBSCL và khối thi đua V của tỉnh (nội chính) theo quy định. Tháng 9/2012, Sở tiếp tục kiểm tra đợt 2 theo Kế hoạch này./-

Thùy Trang