Bắc Giang: Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2011

28/03/2011
Ngày 23/3/2011, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 12/KH-STP về cải cách hành chính năm 2011 với nội dung cụ thể như sau:

1. Cải cách thể chế và thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp được đặt ra trong Chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của ngành. Đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế đối với các văn bản không còn phù hợp hoặc không đúng quy định, góp phần đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của văn bản QPPL, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành ở địa phương.

- Tổ chức tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

- Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”  tại Phòng Hành chính tư pháp và ở các lĩnh vực có các quy trình thực hiện thủ tục hành chính, có liên quan đến tổ chức và công dân như công chứng, đấu giá tài sản... Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch và rà soát các thủ tục hành chính, các quy trình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2000 ở các lĩnh vực công tác chuyên môn; kiến nghị đơn giản hoá những trình tự, thủ tục hoặc giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác.

2. Cải cách tổ chức bộ máy và tài chính công

- Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 208/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang, nhằm chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ hợp lý, phát huy khả năng, sở trường và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kế hoạch luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ,  đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó đảm bảo cho cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp phát huy khả năng để cung cấp dịch vụ công với chất lượng cao vừa đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg  ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm việc bồi dưỡng sát với thực tế của cơ quan, đơn vị gắn với tiêu chuẩn, chức danh cụ thể, chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc, phương pháp xử lý tình huống, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước...

- Triển khai thực hiện Đề án cơ cấu công chức, viên chức của tỉnh làm cơ sở để thực hiện tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ...Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong thi hành công vụ; Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện tuyển chọn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc cấp Sở, UBND cấp huyện, cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; thực hiện việc chuyển đổi vị trí một số chức danh công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; Quyết định số 114/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, luân chuyển Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang.

- Đổi mới công tác quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tác phong, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc quy chế văn hoá công sở nhằm xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

- Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 213/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. 

4. Hiện đại hoá hành chính

- Thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử trong cơ quan và ở các đơn vị.

- Thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2011-2015, đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh việc ứng dụng tin học, công nghệ thông tin mới vào việc phục vụ công tác chuyên môn của ngành. Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng một cửa điện tử của Sở.

- Tiếp tục triển khai, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2000 ở các lĩnh vực công tác chuyên môn; phát huy việc ứng dụng các phần mềm tin học hoá trong lĩnh vực tài chính kế toán, cấp phiếu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá vào hoạt động quản lý và trao đổi, gửi nhận thông tin trên mạng bằng thư điện tử; nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý quan trọng của ngành, trước hết là công chứng, hộ tịch, lý lịch tư pháp, xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL... đáp ứng yêu cầu nhanh, tiện ích, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện công việc./.

Hoàng Giang