Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi Con nuôi

14/03/2011
Luật Nuôi Con nuôi được Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Để đảm bảo việc thi hành Luật Nuôi Con nuôi có hiệu quả, ngày 10/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi Con nuôi trên địa bàn tỉnh những nội dung như sau:

Về Mục đích, yêu cầu:

- Tuyên truyền phổ biến Luật Nuôi Con nuôi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người có đủ điều kiện nhận trẻ em làm con nuôi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Nuôi Con nuôi, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện Luật Nuôi Con nuôi trên tinh thần nhân đạo, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức giải quyết các việc về nuôi con nuôi, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa và xử lý hiện tượng mua bán trẻ em làm con nuôi hoặc lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi.

- Giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các yêu cầu của người dân về việc nuôi con nuôi và ưu tiên giải quyết cho trẻ em làm con nuôi trong nước, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nhận con nuôi.

Nội dung triển khai:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan Báo, Đài của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; biên soạn tài liệu, tờ rơi, hỏi đáp pháp luật, đưa tin lên cổng thông tin điện tử, đăng báo địa phương....

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã về công tác đăng ký nuôi con nuôi theo thủ tục mới, thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế và nuôi con nuôi ở khu vực biên giới.

- Đối với việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan trong việc tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi; đảm bảo giải quyết việc nuôi con nuôi trên tinh thần nhân đạo vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em; ngăn ngừa và xử lý kịp thời những hành vi buôn bán trẻ em hoặc lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Xây dựng và ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin để quản lý: hồ sơ Cha, Mẹ nuôi; hồ sơ trẻ em được cho làm con nuôi; báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em cho làm con nuôi; thống kê số liệu về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi.

Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông tỉnh, Tài chính, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nguyễn Oanh