ĐắkLắk: UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

28/07/2010
Ngày 22/7/2010, Chủ tịch UBND tỉnh ĐắkLắk đã ký Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ban hành “Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” thay thế Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND ngày 02/11/2005 về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Một số nội dung mới của Quy chế:

Quy định Tổ chức có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp; Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt: việc thành lập Hội đồng được thực hiện trong trường hợp quyền sử dụng đất có giá trị 1.000 (một ngàn) tỷ đồng trở lên. Như vậy, Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trước đây được thành lập theo quy định tại Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 của UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động, để cho các tổ chức nêu trên thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi có phương án đấu giá đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan gồm: các Trung tâm phát triển quỹ đất và trong trường hợp chưa thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc đất không giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý thì cơ quan đang quản lý đất thực hiện việc ký hợp đồng đấu giá với Tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc đấu giá.

Xử lý trường hợp giao đất có chênh lệch diện tích hoặc có thay đổi quy hoạch: Trường hợp khi bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì số tiền phải nộp tăng thêm hoặc giảm đi. Trường hợp lô (thửa) đất trúng đấu giá được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm tăng hoặc giảm diện tích đất thực tế, thì số tiền người trúng đấu giá phải nộp tăng thêm hoặc được giảm đi. Trường hợp đất dự án được điều chỉnh quy hoạch theo đề nghị của nhà đầu tư mà làm giảm diện tích thực tế thì không được giảm số tiền của giá trị diện tích đất giảm.

Quy chế cũng quy định về xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người thực hiện đấu giá, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất và quy định chuyển tiếp đối với đất đã có phương án đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa tổ chức đấu giá thì thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Một số quy định nhằm hạn chế việc một số đối tượng xấu lợi dụng đầu cơ, trục lợi, gây thất thoát cho nguồn thu của ngân sách Nhà nước:

Đối với đất ở, người tham gia đấu giá được quyền đăng ký tối đa 03 lô (thửa) đất trong cùng một đợt đấu giá. Khi đăng ký, người tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau: phí tham gia đấu giá; khoản tiền đặt trước là 15% mức giá khởi điểm của lô (thửa) đất đấu giá.

Thời hạn, phương thức thanh toán tiền đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá: nộp tiền 2 lần trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước; lần thứ nhất: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc đấu giá thành, số tiền bằng 50% giá trị trúng đấu giá; lần thứ hai: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá thành, người trúng đấu giá phải nộp đủ 50% giá trị trúng đấu giá còn lại.

Hủy kết quả trúng đấu giá, kết quả trúng đấu giá bị hủy trong những trường hợp người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

Thu hồi đất đối với các dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư hoặc đã cam kết với UBND tỉnh, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kéo dài hơn so với thời hạn này thì bị thu hồi đất đã giao. Người bị thu hồi đất chỉ được hoàn trả 90% giá trị trúng đấu giá, 10% thuộc ngân sách Nhà nước. Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì người trúng đấu giá không được hoàn trả tiền thuê đất đã nộp.

Nguyễn Tuấn Quang - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk