Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ thường xuyên và nhu cầu thiết thân của mỗi tập thể, từng cá nhân

17/05/2012
Đó là quan điểm định hướng được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW (ngày 15/4/2011) của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới do Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức hôm qua (16/5) tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh Trưởng ban Tuyên giáoĐinh Thế Huynh chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng; đại diện các Ban đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc , các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

“Tự soi lại mình

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hội nghị được đánh giá việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm soi lại mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03, Trưởng ban Tổ chức TƯ Đinh Thế Huynh nêu rõ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội, được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của , góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI là sự tiếp nối thực hiện phát huy kết quả đã đạt được của Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong những năm trước đây. Chỉ thị 03 đã được tiến hành nghiêm túc, tích cực, làm cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong năm 2012 với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm để tập trung chỉ đạo khắc phục.

Nhờ đó, bước đầu đã có nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, việc tổ chức thực hiện đã đạt được một số kết quả trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân, hạn chế tiêu cực….

Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị trong thời gian đầu còn chậm, thiếu chủ động, không ít địa phương, đơn vị còn chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện Chỉ thị, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, việc kiểm tra, đôn đốc có nơi chưa thường xuyên, tích cực… Nhất là còn có biểu hiện lúng túng trong bước chuyển tiếp từ Cuộc vận động sang thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khiến có nơi việc thực hiện bị đứt quãng...

Tạo chuyển biến để nâng cao đạo đức cách mạng

Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

Do đó, Hội nghị nhất trí xác định trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của , gắn với thực hiện Nghị quyết 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đang gây bức xúc trong địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu thiết thân của mỗi tập thể, của từng cá nhân.

Huy Anh