Có tổng số: 678 thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
2. Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
3. Xóa đăng ký thế chấp Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
4. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
5. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
6. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
7. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở (không thuộc trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận) Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
8. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
9. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
10. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Bộ Tư Pháp
 • Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm