Vụ Bổ trợ tư pháp ban hành Kế hoạch quán triệt nội dung Bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012

 

BỘ TƯ  PHÁP

VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

 ------------------

 

                        Số: 85/KH - BTTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 
 

Hà Nội, ngày 02  tháng 3  năm 2012

KẾ HOẠCH

V/v quán triệt nội dung Bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012

---------------------

Thực hiện Công văn số 1204/BTP-VP ngày 21/2/2012 của Bộ Tư pháp về việc quán triệt nội dung Bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012, trong đó có chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng về lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Vụ Bổ trợ tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trong năm 2012 tập trung vào một số nội dung trọng tâm đã được Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, cụ thể như sau:

1. Về công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

- Tập trung xây dựng và trình Chính phủ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư;

- Tiếp tục phối hợp chỉnh lý dự án Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp và triển khai thực hiện Luật sau khi Quốc hội thông qua;

- Triển khai nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng;

2. Về công tác xây dựng và triển khai chiến lược quy hoạch mạng lưới dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; triển khai Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;

- Tập trung triển khai thực hiện Đề án 258 về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp;

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện đúng tiến độ Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020; Hướng dẫn chỉ đạo nhân rộng việc thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên ở các địa phương;

- Tập trung xây dựng và bảo đảm chất lượng Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ đấu giá viên; đẩy mạnh triển khai Luật Trọng tài thương mại; phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

3. Về công tác cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp: cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá...

- Tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và cấp các loại chứng chỉ hành nghề, giấy phép trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được thực hiện thống nhất;

- Công tác tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và cấp các loại chứng chỉ hành nghề, giấy phép trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp phải được thực hiện khách quan, công khai, bảo đảm đúng thời hạn quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Đội ngũ cán bộ được phân công thực hiện quy trình tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và cấp các loại chứng chỉ hành nghề, giấy phép trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thường xuyên được rèn luyện, rút kinh nghiệm, có tác phong cẩn trọng, đúng mực khi trả lời điện thoại, giải quyết công việc cũng như tiếp xúc với công dân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Định kỳ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (36 tháng);

- Phối hợp với Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để kịp thời thống kê, rà soát, công bố và cập nhật thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc quy định mới vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính;

Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Vụ phụ trách các lĩnh vực tập trung nghiên cứu, quán triệt và chỉ đạo các Phòng chuyên môn triển khai thực hiện (Xin gửi kèm theo Bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc).

Phòng Tổng hợp - hành chính theo dõi, cập nhật tình hình, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Vụ tình hình thực hiện Kế hoạch.

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);

- Văn phòng Bộ (để phối hợp);

- Các đ/c Phó VT phụ trách (để chỉ đạo t/hiện);

- Các Phòng trực thuộc Vụ BTTP (để t/hiện);

- Lưu:  Vụ BTTP.                                                                                                                                        

VỤ TRƯỞNG  

(Đã ký)

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Yến 

02/03/2012     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.