Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 có hiệu lực thi hành (TTLT số 04)

18/03/2013

Ngày 16/3/2013, Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành

 

Nội dung chính của Thông tư liên tịch số 04 hướng dẫn các cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, cụ thể là Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước, Tổng Cục Thi hành án dân sự), Bộ Quốc phòng (Cục Thi hành án dân sự) thực hiện một số nhiệm vụ:

- Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan;

- Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường;

- Giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra;

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước.

Để thực hiện có hiệu quả công tác báo cáo Chính phủ, Quốc hội về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thì TTLT số 04 đã quy định cụ thể các cơ quan có trách nhiệm báo cáo và thời hạn báo cáo như sau:

- Định kỳ sáu tháng (trước 10/4) và hàng năm (trước 10/10), Chi cục Thi hành án dân sự thống kê, tổng hợp báo cáo Cục Thi hành án dân sự; Phòng Thi hành án cấp quân khu thống kê, tổng hợp báo cáo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;

- Định kỳ sáu tháng (trước 15/4) và hàng năm (trước 15/10), Cục Thi hành án dân sự thống kê, tổng hợp báo cáo Tổng Cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng thống kê, tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và thông báo cho Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp;

- Tổng Cục thi hành án dân sự định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Cục Bồi thường nhà nước để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.


Nguyễn Thị Tươi - Cục BTNN


Các tin đã đưa ngày: