Lào Cai: Chi bộ Cục THADS xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 06/6/2011 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai về triển khai quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV. Chi bộ Cục THADS tỉnh Lào Cai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với một số nội dung cơ bản như sau:

I. Mục tiêu

1. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng đảng và vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với các đoàn thể chính trị, xã hội, xây dựng chi bộ, các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết cụ thể, thiết thực, có tính khả thi để đưa Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn. Phấn đấu hàng năm 100% gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn gia định văn hoá, tập thể cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ đối với các đoàn thể chính trị, xã hội, phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hàng năm và cả nhiệm kỳ 100% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.

5. Tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng, phấn đấu hàng năm 100% đảng viên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

II. Nhiệm vụ chủ yếu đến hết 2015

1. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể từng thời gian phù hợp chức năng nhiệm vụ của cơ quan. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu quản lý trong lĩnh vực THADS trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết đại hội XI của đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV gắn với tuyên truyền 7 chương trình công tác trọng tâm với 27 đề án của tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành đảng uỷ khối.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và đánh giá chất lượng Chi bộ, đảng viên hàng năm, xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể, thiết thực, tổ chức tuyên truyền vận động qua hình thức toạ đàm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kịp thời biểu dương gương điển hình tích cực.

Nắm vững tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết khắc phục diễn biến phức tạp, động viên các nhân tố tích cực, tạo môi trường nếp sống văn hoá lành mạnh. Luôn nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng. kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 05/5/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ khối khoá XXII, nhiệm kỳ 2010-2015 về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cấp uỷ cơ sở.

Kịp thời sơ kết, tổng kết về công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo chỉ đạo của Đảng uỷ khối.

3. Công tác xây dựng tổ chức Đảng

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, chất lương phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm túc nguyên tăc tập trung dân chủ; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nội bộ; xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm và Nghị quyết chuyên đề số 02- NQ/ĐUK ngày 26/4/2011 của BCH đảng bộ khoá XXII, nhiệm kỳ 2010-2015 về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở”.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ chi bộ. Kiểm tra, rà soát sửa đổi bổ xung các Quy chế làm việc, chương trình công tác của chi bộ, đảm bảo mọi hoạt động của cấp uỷ thực hiện theo Quy chế, tạo sự thống nhất nội bộ, tập trung lãnh đạo điều hành và tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ công tác.

Cấp uỷ chi bộ chủ động trích cực nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ công tác đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp uỷ. Định kỳ sơ kết, tổng kết hoạt động theo chỉ đạo của Đảng uỷ khối.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị.

Thường xuyên đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của chi bộ và cấp uỷ, kịp thời khắc phục yếu kém, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 05.5.2011 của BCH Đảng bộ khoá XXII nhiệm kỳ 2010- 2015 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT cơ sở”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát toàn diện và chuyên đề theo Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Đảng uỷ khối. Tập trung vào các lĩnh vực chấp hành Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ, đoàn kết nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm nhằm phòng ngừa, phát hiện vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, khắc phục.

5. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐUK ngày 06/10/2011 của BCH Đảng bộ Khối cơ quan dân chính đảng khoá XXI nhiệm kỳ 2006-2010 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với các đoàn thể nhân dân”.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động. Chú trọng lãnh đạo việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa các đoàn thể trong cơ quan. Cấp uỷ nghe các đoàn thể báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động và phương hướng nhiệm vụ từng thời gian cụ thể. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ. Phát huy sức mạnh tập thể, năng động, sáng tạo quyền làm chủ của các thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình và của cơ quan, giám sát hoạt động của chính quyền và đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Tạ Thị Lan Anh( Ngày 21 tháng 09 năm 2011 )    
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.