Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011


1. Công tác Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm 2011:

Năm 2011, trên cơ sở Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp trong đó có lĩnh vực Thi hành án dân sự; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của Ngành; các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm bên cạnh việc quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, trên cơ sở chương trình, kế hoạch, mục tiêu thi đua và khẩu hiệu thi đua của ngành Tư pháp phát động là: “cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi phát động với khẩu hiệu: “Chấp hành viên, cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” đến từng Chấp hành viên, cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thi đua thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; thi đua thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, gương mẫu thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và thi đua thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt trong toàn cơ quan các quy định về thực hiện dân chủ như Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban chấp hành TW Đảng, Chỉ thị số 38/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành kèm theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/8/1998 của Chính phủ; Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp và các văn bản liên quan nên nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực này là tương đối đầy đủ và toàn diện.

2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm 2011.

2.1. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:

Trên cơ sở Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/8/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp; thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng thời chỉ đạo Chi cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố ban hành quy chế thực hiện dân chủ tại đơn vị phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của từng địa phương, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, triển khai thực hiện trong toàn Ngành với những nội dung cụ thể như:

- Phổ biến, quán triệt kịp thời, thường xuyên đến cán bộ, công chức cơ quan những chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ.

- Thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật và Quy chế này; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ của các tổ chức và cá nhân trong cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ Tư pháp về việc sử dụng ngân sách, tài sản, kinh phí được giao; thực hiện chế độ công khai tài chính, đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị, phương tiện và tài sản, công tác cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

- Quy hoạch và thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức khách quan, công bằng, khoa học, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất cán bộ.

- Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cán bộ, công chức và không được có hành vi trù dập đối với cán bộ, công chức đã góp ý, phê bình mình; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo và thực hiện việc công khai kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức của cơ quan chấp hành việc thực hiện Quy chế dân chủ; Định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo với ngành cấp trên và báo cáo trước cán bộ, công chức về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan.

2.2. Phát huy các hình thức dân chủ của cán bộ, công chức; thực hiện dân chủ trong công tác quản lý cán bộ; thực hiện dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản công.

Việc thực hiện Quy chế hoạt động của cơ quan đã phát huy các hình thức dân chủ của cán bộ, công chức, chế độ giao ban định kỳ 2 tuần 1 lần vào chiều thứ 6 giữa Lãnh đạo Cục với các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Cục được duy trì đã kịp thời đánh giá những công việc đã triển khai, đồng thời lắng nghe đóng góp ý kiến cũng như phản ánh khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức để kịp thời tháo gỡ và đưa ra những giải pháp thực hiện cũng như chỉ ra những công việc trọng tâm cần giải quyết. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cũng như lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở kịp thời nên quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong cơ quan được nâng cao, làm việc có năng suất, chất lượng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Hội nghị Công đoàn cơ sở được tổ chức dân chủ, đúng qui định với 100% cán bộ, công chức cơ quan tham dự. Qua Hội nghị, cán bộ, công chức cơ quan đã đóng góp nhiều ý kiến quí báu cho Lãnh đạo Cục trong công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác của ngành cũng như đề ra nhiều biện pháp cải tiến điều kiện, lề lối làm việc, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan những năm tiếp theo. Đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và các đoàn thể trong cơ quan cũng được Lãnh đạo Cục tạo điều kiện tối đa để hoạt động nên vai trò của Ban thanh tra nhân dân và các đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan tiếp tục được nâng cao.

Công tác nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng năm được Cục thực hiện đúng qui trình, hầu hết cán bộ, công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được, đoàn kết xây dựng nội bộ và thực hiện tốt chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có lối sống lành mạnh chí công, vô tư, phục tùng chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, đề cao thái độ phê bình và tự phê bình. Trong 06 tháng đầu năm 2011 không có cán bộ, công chức nào của ngành thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện có hành vi tham nhũng, quan liêu, lãng phí, sách nhiễu nhân dân; không có phòng, đơn vị nào có dấu hiệu vi phạm quy chế dân chủ. Trong công tác cán bộ, Lãnh đạo Cục luôn thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm đúng qui trình. Việc nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, tuyển dụng cán bộ đều được thực hiện công khai cho tất cả cán bộ, công chứctrong cơ quan biết và tham gia ý kiến, thực hiện giám sát, kiểm tra nên đã tạo đồng thuận cao trong nội bộ cơ quan, không có trường hợp nào khiếu nại.

Trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng như các đơn vị thuộc Cục đều xây dựng Chương trình hành động, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức và phương pháp tổ chức thực hiện cụ thể. Trên cơ sở đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật điều chỉnh hành vi của cán bộ, công chức trong việc thi hành công vụ, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, công chức. Việc sử dụng kinh phí hoạt động được phát huy hiệu quả tối đa trên cơ sở Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị. Định kỳ hàng quý, các cơ quan Thi hành án dân sự đều tổ chức họp, thông báo công khai tình hình chi tiêu ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan để cán bộ, công chức trong đơn vị nắm rõ các định mức chi tiêu, từ đó có thể tự kiểm tra, giám sát việc chi tiêu. Mặt khác, lãnh đạo Cục cũng thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ, công chức trong ngành phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình trong việc phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản cơ quan, thực hiện nếp sống văn minh trong cơ quan, gia đình và xã hội.

2.3. Tình hình thực hiện dân chủ trong việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức:

Công tác tiếp, giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức được Cục Thi hành án dân sự thực hiện kịp thời; hàng tháng, lãnh đạo Cục dành một ngày tiếp cán bộ, công chức để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cán bộ, công chức.

3. Đánh giá chung:

Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2011, tiếp tục đổi mới trong phương thức chỉ đạo của cấp Uỷ, Ban chỉ đạo, sự điều hành của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh nên việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đã thật sự phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, những nội dung cán bộ công chức được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra đã được thực hiện toàn diện và đầy đủ, qua đó tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục có nhiều chuyển biến, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, ý thức phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan tiếp tục tạo động lực và khơi dậy tiềm năng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

4. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ trong 06 tháng cuối năm 2011:

- Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/8/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp cũng như Quyết định số 56/QĐ-THA ngày 15/3/2010 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, gắn kết mọi họat động của cơ quan với việc thực hiện Quy chế dân chủ.

- Khắc phục những khó khăn, tồn tại đồng thời đề ra những giải pháp phù hợp để thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đi vào chiều sâu.

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế của cơ quan để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình mới./.

Phạm Huy Ân( Ngày 24 tháng 06 năm 2011 )    
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.