Kế hoạch xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự năm 2011, giai đoạn 2012 - 2015

Ngày 22/06/2011 Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 44 KH/BCS-TCTHADS về việc xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự năm 2011, giai đoạn 2012 – 2015. Cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị;

b) Chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động của ngành Thi hành án dân sự trong tình hình mới;

c) Lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải thông qua thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, phong trào thi đua yêu nước của công chức ngành Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan để phát hiện những người có phẩm chất và năng lực, nhất là năng lực chuyên môn, thực tiễn tốt, làm việc năng động, sáng tạo, có hiệu quả, cũng như các nhân tố mới có nhiều triển vọng phát triển để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Yêu cầu

a) Công tác xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo phải có tính chiến lược phát triển dài hạn, xác định được nhu cầu nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo năm 2011, giai đoạn năm 2012 -  2015 và định hướng phát triển của ngành, của địa phương, đơn vị để lập kế hoạch xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho phù hợp, đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài;

b) Công tác xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo phải đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai. Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, có triển vọng phát triển; không thực hiện quy hoạch cán bộ mang tính hình thức. Tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Kế hoạch này;

c) Cán bộ đưa vào quy hoạch mới phải đủ tuổi để tham gia từ hai nhiệm kỳ bổ nhiệm trở lên hoặc ít nhất phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ bổ nhiệm. Cán bộ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện giữ phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ hoặc ít nhất được 2/3 nhiệm kỳ. Những trường hợp này cần phải xem xét con người và hoàn cảnh cụ thể để giới thiệu. Không “khép kín” trong ngành, cơ quan, đơn vị mà mở rộng nguồn ngoài ngành, cơ quan, đơn vị;

d) Số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch tối thiểu từ 2 - 3 người cho một chức danh và tối đa không quá 5 người cho một chức danh (cấp trưởng là một chức danh; cấp phó là một chức danh). Đối với cán bộ trẻ, có năng lực và triển vọng phát triển lâu dài, có thể quy hoạch một người cho từ 2 - 3 chức danh; đối với quy hoạch cấp phó, mỗi cấp phó có thể quy hoạch từ 2 - 3 người;

đ) Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với các khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp trong công tác cán bộ và gắn với quy hoạch chung của đội ngũ cán bộ;

e) Có sự rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch hiện có trên cơ sở tiếp tục khẳng định những nhân tố tích cực trong quy hoạch hiện tại có đủ điều kiện phát triển, đưa vào quy hoạch những nhân tố tích cực mới đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, những người không đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.

II. PHẠM VI

Kế hoạch này áp dụng đối với việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2011, giai đoạn 2012 - 2015, bao gồm:

1. Quy hoạch lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, gồm:

a) Quy hoạch Cục trưởng, Phó Cục trưởng;

b) Quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương.

2. Quy hoạch lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, gồm: quy hoạch Chi Cục trưởng và Phó Chi cục trưởng.

III. NGUYÊN TẮC

1. Đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai;

2. Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, có triển vọng phát triển; không thực hiện quy hoạch cán bộ mang tính hình thức;

3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương trong quá trình xây dựng, rà soát và bổ sung quy hoạch;

4. Tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư pháp.

IV. TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUY HOẠCH

Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và một số vấn đề cần lưu ý sau đây:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng; không có biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí;

b) Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh;

c) Đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan và nơi cư trú;

d) Ham học hỏi, cầu thị tiến bộ; trung thực trong thực thi nhiệm vụ.

2. Năng lực thực tiễn:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn công tác được giao;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả công việc được giao; chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ;

c) Có năng lực lãnh đạo, điều hành;

d) Có khả năng tập hợp quần chúng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị:

Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị theo quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Thi hành án dân sự.

V. ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUY HOẠCH

1. Thời điểm thực hiện đánh giá

Việc đánh giá cán bộ quy hoạch được thực hiện vào các thời điểm:

a) Khi đưa cán bộ vào quy hoạch lần đầu;

b) Định kỳ hàng năm đối với cán bộ đã quy hoạch.

2. Nội dung đánh giá cán bộ quy hoạch

Việc đánh giá cán bộ quy hoạch được thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại mục IV của Kế hoạch này, bao gồm:

a) Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống;

b) Năng lực thực tiễn;

c) Trình độ chuyên môn đào tạo.

Ngoài nội dung nêu trên, thực hiện đánh giá về chiều hướng và triển vọng phát triển (khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào vị trí quy hoạch) của cán bộ quy hoạch.

3. Quy trình đánh giá cán bộ quy hoạch

a) Đối với cán bộ đưa vào quy hoạch lần đầu, quy trình đánh giá được thực hiện đồng thời với quy trình triển khai quy hoạch nêu tại mục VI của Kế hoạch này.

b) Việc đánh giá hàng năm đối với cán bộ đã quy hoạch được thực hiện như sau:

- Cá nhân tự nhận xét đánh giá;

- Tập thể lãnh đạo và cấp uỷ nơi cán bộ công tác nhận xét, đánh giá;

- Người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ nhận xét, đánh giá;

- Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền (cấp quyết định quy hoạch) tổng hợp các ý kiến và đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ;

- Cấp có thẩm quyền quy hoạch cán bộ nhận xét, đánh giá để quyết định việc duy trì hoặc không duy trì cán bộ trong danh sách quy hoạch.

VI. QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Thi hành án dân sự áp dụng đối với những đơn vị chưa xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo hoặc xây dựng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy trình xây dựng quy hoạch lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện theo Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị “Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 42-NQ/TW, các quy định của pháp luật và theo các bước chủ yếu sau đây:

Bước 1: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức đơn vị giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch (Hội nghị 1)

Để bảo đảm tính khách quan của quá trình thực hiện thì phải đảm bảo ít nhất 2/3 số lượng cán bộ, công chức của đơn vị tham gia Hội nghị. Lãnh đạo đơn vị phải ra thông báo trước nội dung của cuộc họp về việc lấy phiếu giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch và các chức danh lãnh đạo theo quy định.

 Tại cuộc họp, người chủ trì cần quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích yêu cầu của việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo của đơn vị; công chức thảo luận và thực hiện việc ghi phiếu giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt đơn vị (Hội nghị 2)

Thành phần: gồm các đồng chí trong cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Nữ công. Đối với quy hoạch Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự còn có thêm thành phần là Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của Cục Thi hành án dân sự, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

Nội dung: Ngoài việc bỏ phiếu cho ý kiến về các trường hợp đã được giới thiệu ở bước 1, các đồng chí tham dự cuộc họp có quyền giới thiệu bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch và thực hiện việc bỏ phiếu cho ý kiến đối với các trường hợp này.

Thực hiện: Trên cơ sở kết quả lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch ở bước 1 và cán bộ được giới thiệu bổ sung, cuộc họp sẽ thảo luận và bỏ phiếu cho ý kiến cán bộ quy hoạch lần 2 (theo biểu mẫu quy định). Tại cuộc họp này, các cán bộ chủ chốt được cung cấp đầy đủ thông tin về danh sách những đồng chí được giới thiệu vào quy hoạch, tỷ lệ phiếu giới thiệu vào quy hoạch các chức danh ở bước 1. Tại bước 2 này, những đồng chí được trên 50% số phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách để thực hiện tiếp bước 3.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cấp ủy Đảng đơn vị (Hội nghị 3)

Thành phần: các đồng chí trong cấp ủy Đảng của đơn vị.

Nội dung: trên cơ sở tham khảo thông tin từ kết quả bước 1 và bước 2, cấp ủy Đảng thảo luận và bỏ phiếu về quy hoạch nguồn cán bộ cho các chức danh lãnh đạo, những đồng chí được trên 50% số phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách để thực hiện tiếp bước 4.

Bước 4: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thông qua quy hoạch (Hội nghị 4):

Tập thể lãnh đạo đơn vị họp, bỏ phiếu để thông qua quy hoạch. Các đồng chí được trên 50% số phiếu đồng ý thì lãnh đạo đơn vị đưa vào danh sách thông qua. (Đối với đơn vị chỉ có Thủ trưởng và 01 Phó thủ trưởng thì đồng chí nào có phiếu đồng ý của Thủ trưởng đơn vị thì được đưa vào danh sách thông qua).

Bước 5. Lấy ý kiến của cấp ủy cùng cấp ở địa phương

Trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về cán bộ ở địa phương báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ đối với quy hoạch Cục trưởng, Phó Cục trưởng; lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện hoặc cấp có thẩm quyền theo phân cấp cấp quản lý cán bộ đối với quy hoạch Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.

Bước 6: Trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch:

Việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch được thực hiện theo phân cấp tại Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự và quy định của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Đơn vị lập hồ sơ báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xem xét, phê duyệt hoặc trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, phê duyệt.   

Căn cứ hồ sơ quy hoạch và ý kiến của cấp uỷ Đảng ở địa phương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và quy định của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch gồm có:

- Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị;

- Biên bản Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch + Biên bản kiểm phiếu (Hội nghị 1); Biên bản Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt đơn vị + Biên bản kiểm phiếu (Hội nghị 2); Biên bản Hội nghị lấy ý kiến của cấp ủy Đảng đơn vị (Hội nghị 3) + Biên bản kiểm phiếu; Biên bản Hội nghị của tập thể lãnh đạo đơn vị thông qua quy hoạch (Hội nghị 4) + Biên bản kiểm phiếu;

- Văn bản của cấp uỷ Đảng cùng cấp;

- Bản tự đánh giá của người được giới thiệu đưa vào quy hoạch, có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị.

VII. RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH

1. Nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch bao gồm các nội dung:

a) Nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc danh sách quy hoạch hiện có của đơn vị theo quy định tại mục V của Kế hoạch này;

b) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc đưa cán bộ quy hoạch ra khỏi danh sách đã quy hoạch;

c) Đề xuất bổ sung thêm cán bộ quy hoạch theo quy định tại Kế hoạch này;

d) Thời gian hoàn thành công tác rà soát: Hoàn thành chậm nhất là hết tháng 3 năm kế tiếp. Riêng năm 2011, thực hiện theo thời gian nêu tại mục VIII của Kế hoạch này.

e) Việc triển khai quy trình, thủ tục để phê duyệt bổ sung quy hoạch ở mọi cấp đơn vị của ngành Thi hành án dân sự phải hoàn thành chậm nhất là hết quý II của năm kế tiếp. Riêng năm 2011, thực hiện theo thời gian nêu tại mục VIII của Kế hoạch này.

2. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch:

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và một số nội dung chủ yếu sau đây:

Bước 1: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị (Hội nghị 1):

Trên cơ sở danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo đã được phê duyệt của năm trước, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, thành phần gồm Lãnh đạo đơn vị, cấp uỷ Đảng, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công để nhận xét, đánh giá và đề xuất những cán bộ được tiếp tục duy trì quy hoạch hay đưa ra khỏi quy hoạch đồng thời giới thiệu bổ sung nhân sự mới vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo đơn vị.

- Nội dung Hội nghị:

+ Quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung công tác quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ theo quy định;

+ Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ vào các chức danh lãnh đạo đơn vị, những đồng chí được trên 50% số phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách để thực hiện tiếp bước 2.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cấp ủy Đảng đơn vị (Hội nghị 2).

Thành phần: các đồng chí trong cấp ủy Đảng của đơn vị.

Nội dung: Trên cơ sở tham khảo thông tin từ kết quả lấy phiếu giới thiệu ở bước 1, cấp ủy Đảng thảo luận và bỏ phiếu về cán bộ quy hoạch cho các chức danh theo mẫu quy định. Những đồng chí được trên 50% số phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách để thực hiện tiếp bước 3.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thông qua quy hoạch (Hội nghị 3):

Tập thể lãnh đạo đơn vị họp, bỏ phiếu để thông qua quy hoạch, những đồng chí được trên 50% số phiếu đồng ý thì được tập thể lãnh đạo đơn vị đưa vào danh sách và thông qua. (Đối với đơn vị chỉ có Thủ trưởng và 01 (một) Phó thủ trưởng thì đồng chí nào có phiếu đồng ý của Thủ trưởng đơn vị thì được đưa vào danh sách và thông qua).

Bước 4. Lấy ý kiến của cấp ủy cùng cấp ở địa phương

Trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch, đơn vị lấy ý kiến bằng văn của cấp ủy đảng địa phương theo phân cấp cấp đối với quy hoạch Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.

Bước 5: Trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch

Việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch được thực hiện như bước 6, mục VI của Kế hoạch này.

3. Các trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch

Việc đưa cán bộ ra khỏi danh sách quy hoạch được thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước. Cấp nào quyết định quy hoạch thì cấp đó quyết định đưa cán bộ ra khỏi quy hoạch.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan Thi hành án dân sự theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch này;

 b) Chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp tham mưu, chuẩn bị hồ sơ, hoàn tất thủ tục trình Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng theo thời gian đã được xác định tại mục VII của Kế hoạch này;

Riêng năm 2011, thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/11/2011.

c) Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền. Năm 2011 thực hiện xong trước ngày ngày 30/11/2011.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

Phối hợp với Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm b khoản 1, mục V Kế hoạch này.

3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương để xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự năm 2011, giai đoạn 2012 - 2015 (bao gồm lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục) theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và các nội dung của Kế hoạch này;

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thành ủy trong việc đào tạo, bồi dưỡng, hoàn chỉnh tiêu chuẩn, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với các cán bộ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh (kể cả việc cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính);

- Tổ chức chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện thực hiện xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Chi cục Thi hành án dân sự năm 2011, giai đoạn 2012 - 2015. Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện trong việc đào tạo, bồi dưỡng, hoàn chỉnh tiêu chuẩn, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo của cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện (kể cả việc cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính);

Kết quả thực hiện xong trước ngày 31/10/2011 và báo cáo kết quả về Tổng cục Thi hành án dân sự (đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm thực hiện công khai quy hoạch theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

5. Định kỳ hàng năm, các đơn vị phải tổ chức công tác rà soát quy hoạch theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư pháp. Năm 2011, những đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tiến hành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện việc xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2011, giai đoạn 2012 - 2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Tổng cục Thi hành án dân sự để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, tháo gỡ. 

T/NTải file đính kèm:

( Ngày 28 tháng 06 năm 2011 )    
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.