Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự

Ngày 09 tháng 3 năm 2010, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 566/BTP-TCTHA về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức thi hành án dân sự, Công văn này bao gồm các nội dung sau đây:


Thực hiện Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, ngày 24/12/2009 Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm. Để triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với các ngạch, chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên và chú ý một số vấn đề sau đây:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Chế độ phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với cán bộ, công chức trong biên chế xếp lương theo các ngạch hoặc các chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự, bao gồm:

- Các ngạch Chấp hành viên của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Thư ký thi hành án dân sự.

II.  CÁCH CHI TRẢ PHỤ CẤP VÀ NGUỒN KINH PHÍ

1. Phụ cấp thâm niên nghề được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với các ngạch, chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự (bao gồm cả việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) do ngân sách nhà nước chi trả trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Để có kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề của năm 2009 và 2010, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để kiểm tra, tổng hợp gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thuộc ngành thi hành án dân sự tại địa phương mình, cụ thể:

a) Căn cứ vào hồ sơ cán bộ, sổ bảo hiểm xã hội để tính thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và ban hành quyết định về mức phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức được hưởng thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý.

b) Giải quyết truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức trong danh sách trả lương từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

c) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế về tiền phụ cấp thâm niên nghề và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với cán bộ, công chức thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 cho đến ngày Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC có hiệu lực thi hành.

d) Hồ sơ gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự gồm có Công văn đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, danh sách trích ngang theo mẫu gửi kèm Công văn này (kèm theo FILE điện tử gửi theo số mail: hongtp@moj.gov.vn); bản sao các quyết định liên quan đến việc xác nhận thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Thời hạn gửi: Chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2010.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thuộc đơn vị và kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề trong toàn ngành thi hành án dân sự;

Thời gian thực hiện: Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2010.

3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí chi trả và kiểm tra, quyết toán kinh phí cho các đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định.

Thời gian thực hiện: Chậm nhất là ngày 15 tháng 5 năm 2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh về Bộ Tư pháp (thông qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để được nghiên cứu, giải quyết.

Nguyễn Văn Nghĩa - Tổng cục THADS – BTP.

_________________________

Biểu mẫu đính kèm( Ngày 17 tháng 03 năm 2010 )    
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.