Danh sách người thôi quốc tịch Việt Nam 
 

DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

1. ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-CTN ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 77/QĐ-CTN ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1449/QĐ-CTN ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) được thôi quốc tịch Việt Nam

      (Kèm theo Quyết định số 2013QĐ-CTN ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-CTN ngày 20 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-CTN ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 742/QĐ-CTN ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-CTN ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 

2. CHLB ĐỨC

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-CTN ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 732/QĐ-CTN ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 772/QĐ-CTN ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

          (Kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-CTN ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-CTN ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-CTN ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam (1)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam (2)

 (Kèm theo Quyết định số 1587/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam (1)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam (2)

 (Kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-CTN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam (1)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam (2)

          (Kèm theo Quyết định số 1601/QĐ-CTN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)  

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

   (Kèm theo Quyết định số 2234/QĐ-CTN ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

   (Kèm theo Quyết định số 2456/QĐ-CTN ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

   (Kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-CTN ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

   (Kèm theo Quyết định số 2010/QĐ-CTN + 2011/QD-CTN ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

   (Kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-CTN ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

   (Kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-CTN ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1979/QĐ-CTN ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-CTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1743/QĐ-CTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 2279/QĐ-CTN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-CTN ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 201/QĐ-CTN ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 346/QĐ-CTN ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 367/QĐ-CTN ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 562/QĐ-CTN ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 563/QĐ-CTN ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 564/QĐ-CTN ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 692/QĐ-CTN ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam        

 (Kèm theo Quyết định số 941/QĐ-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

         Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 942/QĐ-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-CTN ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 1421/QĐ-CTN ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại CHLB Đức được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

3. VƯƠNG QUỐC NA-UY 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

        (Kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-CTN ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

         (Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

        (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-CTN ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

     Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

      (Kèm theo Quyết định số 643/QĐ-CTN ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

         (Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-CTN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

         (Kèm theo Quyết định số 2364/QĐ-CTN ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

         Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

         (Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-CTN ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

         Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương Quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

         (Kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-CTN ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương Quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-CTN ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Na Uy được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-CTN ngày 14 tháng 09 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

4. VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Đan Mạch được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Đan Mạch được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Đan Mạch được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 561/QĐ-CTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

      Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Đan Mạch được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 1347/QĐ-CTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Đan Mạch được thôi quốc tịch Việt Nam

        (Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-CTN ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Vương quốc Đan Mạch được thôi quốc tịch Việt Nam

        (Kèm theo Quyết định số 992/QĐ-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 

 5. CỘNG HÒA BUNGARI

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Bungari được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Bungari được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Bungari được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Bungari được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-CTN ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Bungari được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 670/QĐ-CTN ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Bungari được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 993/QĐ-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Bungari được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-CTN ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 

6. CỘNG HÒA BA LAN 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-CTN ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-CTN ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1597/QĐ-CTN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

        (Kèm theo Quyết định số 267/QĐ-CTN ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 407/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-CTN ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)  

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Ba Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-CTN ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

7. HOA KỲ

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hoa Kỳ được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hoa Kỳ được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hoa Kỳ được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 274/QĐ-CTN ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hoa Kỳ được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-CTN ngày 20 tháng 2 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 

8. CỘNG HÒA SÉC

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

         Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 560/QĐ-CTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 193/QĐ-CTN ngày 18 tháng 2 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

 (Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 1602/QĐ-CTN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 2122/QĐ-CTN ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 406/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 669/QĐ-CTN ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 671/QĐ-CTN ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Séc được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-CTN ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 

9. CỘNG HÒA ÁO

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theoQuyết định số 559/QĐ-CTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-CTN ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2123/QĐ-CTN ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 203/QĐ-CTN ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-CTN ngày 01 tháng 6năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CTN ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Áo được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 994/QĐ-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

10. CANADA

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Canada được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

11. HÀN QUỐC

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam 

        (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1448/QĐ-CTN ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 2124/QĐ-CTN ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-CTN ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

   Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 991/QĐ-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hàn Quốc được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-CTN ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

12. NHẬT BẢN

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Nhật Bản được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Nhật Bản được thôi quốc tịch Việt Nam

  (Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Nhật Bản được thôi quốc tịch Việt Nam  (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Nhật Bản được thôi quốc tịch Việt Nam

        (Kèm theo Quyết định số 558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Nhật Bản được thôi quốc tịch Việt Nam (1) 

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Nhật Bản được thôi quốc tịch Việt Nam (2) 

        (Kèm theo Quyết định số 1147/QĐ-CTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Nhật Bản được thôi quốc tịch Việt Nam

      (Kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-CTN ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách người Việt Nam hiện đang cư trú tại Nhật Bản được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam

      (Kèm theo Quyết định số 2216/QĐ-CTN ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách người Việt Nam hiện đang cư trú tại Nhật Bản được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-CTN ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

      Danh sách người Việt Nam hiện đang cư trú tại Nhật Bản được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam

      (Kèm theo Quyết định số 680/QĐ-CTN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

     Danh sách người Việt Nam hiện đang cư trú tại Nhật Bản được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam

      (Kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-CTN ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

 13. LÀO

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Lào được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

         Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Lào được thôi quốc tịch Việt Nam 

       (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

         Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Lào được thôi quốc tịch Việt Nam 

        (Kèm theo Quyết định số 642/QĐ-CTN ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Lào được thôi quốc tịch Việt Nam 

      (Kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-CTN ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

     Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Lào được thôi quốc tịch Việt Nam 

       (Kèm theo Quyết định số 433/QĐ-CTN ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách người Việt Nam hiện đang cư trú tại Lào được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam        

      (Kèm theo Quyết định số 693/QĐ-CTN ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

     Danh sách người Việt Nam hiện đang cư trú tại Lào được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam

      (Kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-CTN ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

 14. SINGAPORE

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Singapore được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Singapore được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 

 

15. THỤY ĐIỂN

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Thụy Điển được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

16. HÀ LAN

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hà Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

 (Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hà Lan được thôi quốc tịch Việt Nam 

       (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

      Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hà Lan được thôi quốc tịch Việt Nam 

       (Kèm theo Quyết định số 825/QĐ-CTN ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hà Lan được thôi quốc tịch Việt Nam 

       (Kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-CTN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

     Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hà Lan được thôi quốc tịch Việt Nam

        (Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-CTN ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

      Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hà Lan được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 940/QĐ-CTN ngày 02 tháng 07 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

       Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hà Lan được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-CTN ngày 16 tháng 07 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hà Lan được thôi quốc tịch Việt Nam 

       (Kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-CTN ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

 17. TRUNG QUỐC (HONG KONG)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Hồng Kông được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

       (Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-CTN ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

          (Kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-CTN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

       Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

      (Kèm theo Quyết định số 1337/QĐ-CTN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

      (Kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-CTN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

         Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-CTN ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-CTN ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

  Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-CTN ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

       Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

       (Kèm theo Quyết định số 368/QĐ-CTN ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

      Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

      (Kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-CTN ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Trung Quốc (Hong Kong) được thôi quốc tịch Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số 1298/QĐ-CTN ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

 18. CỘNG HÒA PHÁP

 Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Cộng hòa Pháp được thôi quốc tịch Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-CTN ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

19. CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP (DUBAI)

 

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Dubai được thôi quốc tịch Việt Nam

        (Kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

20. MA CAO (TRUNG QUỐC)

 

        Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Ma Cao được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

21. CAMPUCHIA

            Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Campuchia được thôi quốc tịch Việt Nam

          (Kèm theo Quyết định số 2215/QĐ-CTN ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

22. LIÊN BANG NGA          

 

         Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Liên bang Nga được thôi quốc tịch Việt Nam

          (Kèm theo Quyết định số 405/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

 

23. Việt Nam

          Danh sách công dân Việt Nam hiện cư trú tại Việt Nam được thôi quốc tịch Việt Nam

         (Kèm theo Quyết định số 679/QĐ-CTN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

        Danh sách công dân Việt Nam được thôi quốc tịch Việt Nam

       (Kèm theo Quyết định số 2272/QĐ-CTN ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)