Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em 

Thực hiện quy định của Luật Nuôi con nuôi về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ, kể từ ngày 01/3/2011, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp mở thêm Chuyên mục “Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em ”.

Người trong nước nào có nguyện vọng xin nhận những trẻ em có tên trong danh sách tại Chuyên mục này làm con nuôi, xin liên hệ theo địa chỉ/số điện thoại kèm theo và liên hệ với Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp theo địa chỉ: 58 – 60 phố Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại: 04.62739697.  

Sau 60 ngày kể từ ngày trẻ được đăng thông báo tìm gia đình thay thế, nếu không có người trong nước nhận làm con nuôi, mọi quyền lợi của trẻ sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH TRẺ EM CẦN TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ

NGÀY ĐĂNG

NGÀY HẾT HẠN

Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế

(Kèm theo Công văn số 1547/CNN-CNNNg ngày 18/11/2014 của Cục Con nuôi)

19/11/2014

19/1/2015

Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế

(Kèm theo Công văn số 1619/CNN-CNNNg ngày 26/11/2014 của Cục Con nuôi)

26/11/2014

26/01/2015

Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế

(Kèm theo Công văn số 37/CNN-CNNNg ngày 12/01/2015 của Cục Con nuôi)

15/01/2015

 

15/3/2015